Mặt Hàng Kinh Doanh

  Giấy Phế Liệu

  •    Thùng Carton Đã Qua Sử Dụng (OCC)

  •    Mép thùng Carton (NDLK)

  •    Giấy Tissue Phế Liệu

  •    Mép Giấy Trắng (HWS)

  •    Giấy Báo Cũ (ONP)

  •    Giấy Báo Mới (OINP)